Tarayıcınız artık desteklenmiyor.

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşamanız için Chrome, Firefox veya Microsoft Edge gibi tarayıcıların güncel versiyonlarını kullanmanızı tavsiye ederiz.

Aydınlatma Metni Çalışan Adayı

DOĞUKAN SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İŞE ALIM SÜREÇLERİNDE ÇALIŞAN ADAYI  İÇİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DOĞUKAN SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.  (Veri Sorumlusu işbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma veya Sporthink” olarak anılacaktır.)

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Veri Sorumlusu

Şirket Unvanı: DOĞUKAN SPOR MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(Veri Sorumlusu işbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma veya Sporthink” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, sosyal medya mecraları, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya  5. maddenin 2. fıkrası  uyarınca  “a, c, ç, e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Sağlık ve cinsel hayat dışında yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya  6. maddenin 3. fıkrası uyarınca kanunlarda öngörülen hallerde işlenecektir.  

Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, Adres, E-posta)

Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası, İmza, Medeni Hali)

Görsel/İşitsel Veri: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur (Fotoğraf)

Fiziksel Mekan Güvenliği: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

(Görüntü kayıt, Kameralar) 

Mesleki Deneyim: Kişiye ait mesleki deneyimlerinin bulunduğu veri grubudur. (Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Kullandığı Teknik Cihaz Bilgisi, İş Tecrübesi Bilgisi, Kurs Sertifikasyon Bilgisi, İş Tecrübesi Bilgisi)  

Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. 

(Kan Grubu, Medikal Geçmiş, Konsültasyon Raporu, Uygulanan Tedavi Yöntemi, Hastalık Türü, İlaç Bilgisi, Tıbbi Değerler, Tahlil - Tetkik Sonuçları, Muayene Bilgisi ) 

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Bu veri kategorisi Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

(Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, adli sicil kaydı) 

Diğer Bilgiler: Askerlik verisi ve ile bilgisi

Toplanan kişisel verileriniz;

Firmamız bünyesinde çalışmak isteyen çalışan adaylarının işe alım ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve işe alım sürecinde edinilen bilgilere göre iş birimlerine yerleştirilebilmesi, 

Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,

4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi, 

Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

Kariyer geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, 

Firmamızın tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,

Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması amaçlarıyla, 

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

·  İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar

·  Özel sigorta şirketleri, bankalar, 

·  Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları

·  Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız

·  Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz

-  Grup şirketlerimiz

·  Denetçiler

·  Danışmanlar

·  İş ortakları 

ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ile KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile 6 ay süreyle işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre “BUCA OSB MAHALLESİ 2/22 SK. BEGOS Sit. NO: 9 BUCA/İZMİR” Türkiye adresine yazılı olarak veya destek@sporthink.com.tr e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Sporthink Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve Sporthink Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda  yapılmıştır.